دستاورد های ما

بومی سازی و تولید محصولات کرایوژنیک

کسب رتبه برتر بژوهش های کاربردی در جشنواره خوارزمی

تایید و حضور متمادی به عنوان شرکت دانش بنیان نوع یک

شرکت برتر در حوزه فروش محصولات دانش بنیان استان