نمایشگر و کنترلر دما مدل CTCM

نمایشگر و کنترلر دما (مُدل CTCM )، دستگاهی تمام اتوماتیک برای اندازه گیری، پایش و کنترل دما با دقت 0.1 کلوین برای دماهای
فوق سرد است. دستگاه CTCM دارای سه کانال برای سنسورهای دمای فوق سرد (از نوع مقاومتی Thermistor , RTD و دیود
Diode ) و یک کانال برای ترموکوپل Thermocouple میباشد. و با استفاده از یک هیتر که به آن وصل میشود، میتوان دما را با
دقت 0.1 کلوین ثابت نگه داشت. محدوده دمای قابل نمایش بستگی به نوع سنسور و دقت کالیبره بودن آن دارد.
دستگاه CTCM با خواندن مقدار مقاومت یا اختلاف ولتاژ دو سر سنسور دمایی، و تبدیل آن به دما، مقدار دما و دیگر کمیتها را در صفحه نمایش خود،
نشان میدهد. و به صورت همزمان منحنی دما – زمان، مقاومت – زمان یا ولتاژ – زمان را رسم کرده و دادهها را به صورت فایل txt در حافظهی داخلی
آن ذخیره میکند.
این دستگاه دارای خروجیهای صنعتی ( Relay, Analog output ) برای هر کانال به صورت جداگانه است. استفاده عمده دستگاه برای اندازه گیری
دمای کلدهد است.

مانیتور کنترل

مطالب مرتبط