پروژه ها

پروژه های زمهریر

شرکت زمهریر تا کنون بیش از 20 پروژه موفق را به انجام رسانده است و ماهانه بیش از 3 پروژه را کلید میزند که با همراهی متخصصان این شرکت ظرف مدت کوتاهی به تکمیل و با موفقیت به پایان میرسد