کرایو کولر تک مرحله ای

 

کاریو کولر تک مرحله ای

خنک کننده های تک مرحله ایd ZSP که برای کاربردهای تحقیقاتی تخصصی طراحی شده اند، دمای 20 تا 77 کلوین را پوشش می دهند.

مطالب مرتبط